Αποτελέσματα

Πλαίσιο μη τεχνικών ικανοτήτων (soft skills) που περιλαμβάνει μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης χάσματος (skills gap) και ένα πλαίσιο αναγνώρισης δεξιοτήτων και επιτευγμάτων

Το πλαίσιο θα περιλαμβάνει εργαλεία και μεθόδους για τον εντοπισμό της συγκεκριμένης έλλειψης γνώσεων σε σημαντικές μη τεχνικές δεξιότητες προκειμένου να παρέχει εξατομικευμένες εκπαιδευτικές ευκαιρίες στον χρήστη.

Στρατηγικές και δράσεις ενίσχυσης μη τεχνικών δεξιοτήτων

Εξατομικευμένες στρατηγικές για να βοηθήσουν τους νέους να βελτιώσουν τις μη τεχνικές δεξιότητές τους με βάση τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους.

Διαδικτυακό εργαλείο Skills Genie

Ένα διαδραστικό εργαλείο που θα αναπτύξει εξατομικευμένες εκπαιδευτικές ευκαιρίες δοκιμάζοντας αρχικά τη γνώση των εκπαιδευομένων σχετικά με τις μη τεχνικές δεξιότητες στον τομέα τους και στη συνέχεια παρέχοντας εξατομικευμένα εκπαιδευτικά σχέδια.

SEE FIRST Ακαδημία-εικονικός χώρος με υποστηρικτική υποδομή

Ένας διαδικτυακός χώρος όπου οι χρήστες από όλο τον κόσμο μπορούν να επικοινωνούν, να ανταλλάσσουν ιδέες, και να μοιράζονται βέλτιστες πρακτικές. Η ακαδημάι έχει την ευκαιρία να γίνει ένα τεράστιο δίκτυο αυξάνοντας τον αντίκτυπο στο πεδίο.

Newsletters

First Newsletter EN/EL/ES/IT

Second Newsletter  EN/EL/ES/ΙΤ

Press Releases

First Press Release EN/EL/ ES/ IT

Second Press Release EN/ΕL/ES/ΙΤ

Infographics

First Infographic          EN 

Second Infographic     EN