Το προσωπικό της AKNOW έχει πολυετή εμπορική εμπειρία υποστηρίζοντας πολυεθνικούς παρόχους ΤΠΕ και μια βαθιά εμπειρία στο συντονισμό έργων που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο από το Πρόγραμμα Πλαίσιο 6, 7 και το LifeLong Programme. Οι τρέχουσες δραστηριότητες της AKNOW επικεντρώνονται στην εκπαίδευση μέσω καινοτόμων μεθοδολογιών για την ηλεκτρονική μάθηση, σε εξατομικευμένες προσεγγίσεις κατάρτισης, στην παροχή στοχευμένης κατάρτισης σε ΜΜΕ, σε μεθοδολογίες διάδοσης και διασφάλισης ποιότητας και σε εργαλεία που εστιάζουν σε στοχευμένες ποιοτικές μετρήσεις και βέλτιστες πρακτικές. Επίσημος ιστότοπος: www.asserted.eu