Υπόβαθρο

Η ευρωπαϊκή έρευνα δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας του Cedefop (ESJS) δείχνει ότι το ένα πέμπτο των ενήλικων υπαλλήλων της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των νεαρών ενηλίκων) έχουν χαμηλότερες δεξιότητες από ό, τι απαιτείται κατά την έναρξη της εργασίας τους, ενδεικτικό των ελλείψεων δεξιοτήτων κατά την πρόσληψη. Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, οι νεαροί ενήλικες που ετοιμάζονται να εισέλθουν στο εργατικό δυναμικό στερούνται σημαντικά μη τεχνικών δεξιοτήτων (soft skills) - όπως ομαδική εργασία, λήψη αποφάσεων και επικοινωνία - που θα τους βοηθήσουν να γίνουν αποτελεσματικοί υπάλληλοι.

Στόχοι

Το SEE FIRST στοχεύει στην ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας μέσω της αναβάθμισης των μη τεχνικών δεξιοτήτων (soft skills) των νέων ατόμων (π.χ. επικοινωνία, δημιουργική σκέψη, εργασιακή ηθική, ομαδική εργασία, λήψη αποφάσεων, δημιουργική σκέψη, ηθική εργασίας, διαχείριση χρόνου, κριτική σκέψη, επίλυση συγκρούσεων).

Προσέγγιση

Το έργο θα έχει τα ακόλουθα απτά αποτελέσματα:

  • Πλαίσιο μη τεχνικών ικανοτήτων (soft skills) που περιλαμβάνει μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης χάσματος (skills gap) και ένα πλαίσιο αναγνώρισης δεξιοτήτων και επιτευγμάτων
  • Στρατηγικές και δράσεις ενίσχυσης μη τεχνικών δεξιοτήτων
  • Διαδικτυακό εργαλείο Skills Genie
  • SEE FIRST Ακαδημία-εικονικός χώρος με υποστηρικτική υποδομή